Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Golub-Dobrzyń

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.golub-dobrzyn.pl

Treść strony

WYBORY ŁAWNIKÓW 2024-2027

       31 grudnia 2023 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2020-2023. 
W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu zwrócił się do Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:
       - do Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu - 1 ławnik do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich.

 

       KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

     Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada, co najmniej wykształcenie średnie.
 •  

      KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni, 
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

      Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

      KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

      Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
 •  

     TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

     Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2023 roku.

 

     WYMAGANE DOKUMENTY

      Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

  Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia
 • 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego[1]
 • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
 • Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

     Rada Miasta Golubia-Dobrzynia będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

 

     WZORY DOKUMENTÓW - do pobrania w załącznikach.

 

     Wzory dokumentów można pobrać także w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń w pokoju 1A parter.

     GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

    Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu tj.

    - poniedziałek, środa , czwartek  - godz. od 7:30 do 15:30;

    - wtorek  -godz. od 7:30 do 17:00;

    - piątek – godz. od 7:30 do 14:00

      w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia przy ul. Plac 1000-lecia 25, pokój 1A parter budynku.

    Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miasta po 30 czerwca 2023 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.   Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

 Koszt opłaty za:

- wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu  z Krajowego Rejestru Sadowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa

- badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.: 56 683 54 10 wew. 24.

 

[1] Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
1. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, odzwierciedlająca, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy.
2. Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.
3. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 × 610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniający ww. wymagania.
Przewiduje się odstępstwa dotyczące fotografii osób: 
* Z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, które mogą dołączyć fotografię przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami, pod warunkiem załączenia do wniosku oryginału orzeczenia o niepełnosprawności.
* Noszących nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, pod warunkiem załączenia do wniosku zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Podinspektor Katarzyna Godlewska
 • opublikował: Agnieszka Boruszkowska
  data publikacji: 2023-06-01 14:13
 • zmodyfikował: Agnieszka Boruszkowska
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-01 14:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3075
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-06-01 14:36